ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WEST COAST TOOLS

 

Artikel 1 - Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. WCT: West Coast Tools, kantoorhoudende aan de Langeloop 10-G (1742 PB) te Schagen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en nummer 91560519.
2. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie WCT een overeenkomst tot inkoop of verkoop aangaat alsmede tot opdrachten die door of voor WCT uit andere hoofde worden verricht.
3. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen WCT en Wederpartij tot het leveren van een prestatie (dienst, product en/of aanneming van werk)
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met WCT.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door en aan WCT gedane aanbiedingen, alle overeenkomsten tot verkoop, alle rechtsbetrekkingen alsmede de uitvoering daarvan aangegaan of uitgevoerd door WCT.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging ofwel een overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging danwel de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Wederpartij wordt door WCT uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Aanbiedingen
1. Alle door WCT gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn herroepelijk en geheel vrijblijvend tenzij anders schriftelijk door WCT wordt bevestigd.
2. WCT is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de service, zaken, de verpakkingen en beschrijvingen, indien dit vereist is om te voldoen aan wettelijke voorschriften of om de zaken te verbeteren.
3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens en drukwerken, tekeningen, afbeeldingen en dergelijke door WCT bij de aanbieding verstrekt, zijn niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
4. Indien WCT zijn aanbieding baseert op de door de wederpartij verstrekte gegevens waarvan de inhoud door WCT moet worden geïnterpreteerd, staat WCT niet in voor volledigheid en juistheid van de aanbieding. Bij foutieve interpretatie is WCT nimmer gehouden tot vergoeding van geleden schade.

Artikel 4 - Overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot verkoop door WCT aan de wederpartij eerst tot stand nadat WCT een opdracht uitdrukkelijk heeft bevestigd. Een opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig (inclusief deze algemene voorwaarden) weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar door de wederpartij binnen acht dagen na dagtekening. Indien door WCT geen opdrachtbevestiging wordt verstuurd, geldt de factuur als opdrachtbevestiging.
2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien schriftelijk en uitdrukkelijk door WCT en wederpartij overeengekomen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten aan een Consument
1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan WCT bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan WCT retourneren, conform de door WCT verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan WCT . Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan WCT heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten aan een Consument:
5. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door WCT bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal WCT dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door WCT of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht van de Consument is uitgesloten voor de volgende producten:
a. die door WCT tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
2. Het herroepingsrecht van de Consument is uitgesloten voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 8 - Prijzen
1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn bij verkoop door WCT aan de wederpartij alle door WCT gedane prijsopgaven herroepelijk en onder voorbehoud van prijswijziging.
2. WCT heeft in geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren als bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, inkoopprijzen, koerswijziging van valuta, loonkosten, vervoerskosten, sociale lasten en belastingtarieven, te allen tijde het recht tot prijswijziging/ doorberekening van de meerprijs aan de wederpartij.
3. De koopprijs omvat de prijs voor de goederen alsmede de kosten van verpakking tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, belastingen, in -en uitvoerrechten en andere heffingen.

Artikel 9 - Levering
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering Ex Works conform de Incoterms 2020. Vanaf de levering draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de te leveren zaken mochten ontstaan, ook als de eigendom nog niet is overgegaan.
2. Het is WCT toegestaan de zaken in gedeelten te leveren en orders in gedeelten uit te voeren alsmede dergelijke deelleveringen afzonderlijk te factureren met inachtneming van de overeengekomen levertijd.
3. Indien de zaken bij levering niet door de wederpartij worden afgenomen of als deze nalatig is met het verstrekken van voor de levering noodzakelijke informatie en instructies, zullen de te leveren zaken voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen. WCT heeft het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden en de eventuele kosten c.q. mindere opbrengst bij verkoop van de zaken bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 10 - Leveringstermijn
1. De door WCT gehanteerde leveringstermijn vangt aan wanneer de koop en/of opdracht door WCT schriftelijk is bevestigd en alle gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van WCT zijn.
2. Door de wederpartij in offertes, bevestigingen of anderszins opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet bindend.
3. Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht, de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij wordt opgeschort, wordt de leveringstermijn met de duur van de door deze wijzigingen ontstane werkzaamheden of van de opschorting verlengd.
4. De leveringstermijn wordt tevens verlengd indien buiten schuld van WCT vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van de omstandigheden alsmede indien tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig aan WCT worden geleverd.
5. Overschrijding van de leveringstermijn verplicht WCT niet tot enige vergoeding, ook niet na ingebrekestelling. Noch kan de wederpartij, behoudens bij grove schuld, bij overschrijding van de leveringstermijn aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 - Betaling
1. Bij de overeenkomst van verkoop door WCT aan de wederpartij dient betaling van het factuurbedrag door de wederpartij te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum  middels overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door WCT aangewezen bank -of girorekening, zonder enig recht op korting of verrekening.
2. Bij de overeenkomst van verkoop door WCT aan de wederpartij dient een aanbetaling van het factuurbedrag door de wederpartij te geschieden, dit ten hoogte van maximaal 50% van de totale opdrachtwaarde. WCT zal hiertoe een factuur verzenden conform het bepaalde in deze voorwaarden.  
3. Indien de wederpartij niet binnen de in voorgaande bepalingen gestelde termijn  is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft WCT, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht om vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele voldoening 8% per maand aan rente bij de wederpartij in rekening te brengen. Eén en ander onverminderd de verdere rechten welke WCT heeft.
4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 75 euro exclusief BTW . Tot bovenvermelde kosten behoren tevens de kosten van juridische bijstand en advies.
5. Indien de wederpartij een Consument is, zal WCT een brief versturen met daarin de aankondiging een specificatie van buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente indien niet binnen 14 dagen aan het betaalverzoek is voldaan.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten en de rente en daarna op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12 - Garantie
1. Indien blijkt dat de door de Wederpartij ten behoeve van de opdracht verstrekte gegevens niet volledig, actueel of juist zijn, dan wel indien deze gegevens te laat zijn verstrekt of indien blijkt dat de Wederpartij over gegevens beschikt die van belang zijn voor de opdracht, maar die niet heeft verstrekt, dan zal wederpartij alle kosten die ontstaan als gevolg hiervan aan WCT voldoen en eventuele schade compenseren.
2. Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door WCT geschiedt voor risico van de Wederpartij.
3. Een prestatie uit hoofde van de Overeenkomst mag door de wederpartij alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze onder de Overeenkomst is vervaardigd.
4. De Opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-)rapporten, tekeningen, modellen ofwel documentatie anderszins aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5. De door WCT te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. WCT kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
6. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door WCT verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Afwijkingen die vallen binnen een redelijke tolerantie, die het gevolg zijn van normale slijtage dan wel van te zware belasting vallen niet onder de garantie.
7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van WCT , de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar WCT geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.

Artikel 13 - Reclame en Verjaring
1.De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan WCT te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan WCT te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat WCT in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient WCT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
2.Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij WCT opdracht gegeven heeft.
3.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal WCT de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van WCT , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan WCT te retourneren en de eigendom daarover aan WCT te verschaffen, tenzij WCT anders aangeeft.
4.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van WCT daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
5.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
6.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WCT en de door WCT bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
1.  WCT behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan de wederpartij geleverde en/ of te leveren zaken totdat de wederpartij geheel aan haar betalingsverplichting ten aanzien van de door WCT geleverde zaken en/ of verrichte werkzaamheden heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die WCT op de wederpartij mocht verkrijgen wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
2.  Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het de wederpartij verboden om deze de zaken te verpanden, in eigendom over te dragen of enig ander recht op de zaken te vestigen, behoudens schriftelijke toestemming van WCT.
3.  De wederpartij is verplicht de door WCT onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van WCT op te slaan.
4.  De wederpartij is verplicht binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die WCT ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.
5.  Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht WCT hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen.
6.  Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichting jegens WCT of goede grond geeft te vrezen dat de wederpartij zal tekortschieten en niet in staat is naar het redelijk oordeel afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming is WCT bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De wederpartij is verplicht bij het terugnemen alle medewerking te verschaffen en machtigt in dit verband WCT alle ruimtes te betreden deze in staat te stellen diens eigendommen feitelijk terug te laten nemen.
7.  De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van WCT de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen schade en diefstal te verzekeren en de polis van deze verzekering aan WCT ter inzage te geven alsmede alle uit deze verzekeringen vloeiende aanspraken op verzekeraars aan WCT te verpanden.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid
1.  Indien WCT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.  WCT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WCT is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.  Indien WCT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WCT beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order of het in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium (met een maximum van € 20.000), althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.  De aansprakelijkheid van WCT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.  WCT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. WCT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, financieringskosten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens en/of schade door bedrijfsstagnatie.
6.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WCT.
7.  Wederpartij vrijwaart WCT voor aanspraken van derden verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 - Overmacht voor WCT
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, uitbraak van een epidemie, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluiting, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar WCT of de wederpartij, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van WCT geheel of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van WCT, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor WCT overmacht op, die WCT ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. WCT is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom en geheimhouding
1. Het uitvoeren van een opdracht of een overeenkomst door WCT houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij WCT rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van werkzaamheden behoren toe aan WCT.
2. Het is Wederpartij uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van WCT zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan WCT gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is Wederpartij niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WCT aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door WCT. Wederpartij zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
4. Indien gegevens ter beschikking worden gesteld of ontvangen dienen zowel Wederpartij al WCT de door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk te behandelen en van deze gegevens alleen gebruik te maken in het kader van de uitvoering van de opdracht. WCT is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle aanbiedingen, verbintenissen en geschillen tussen WCT en haar wederpartijen is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van het arrondissement Alkmaar aanhangig worden gemaakt, voorzover WCT dit wenselijk acht en de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Bijlage 1: Formulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.
U kunt ook per e-mail of telefonisch aangeven dat u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
West Coast Tools
De Langeloop 10-G
1742 PB  Schagen
Tel: +0031 (0)224-422116
E-mail: [email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de onderstaande producten herroep/herroepen*

Datum van ontvangst van uw bestelling:* ..................................................

Factuurnummer:* ..................................................

Artikelnummer(s):* ..................................................

Artikelomschrijving(en):* ..................................................

Ontvangen op:* ..................................................

Naam/namen consumenten(en):* ..................................................

Adres consument(en):* ..................................................

Handtekening consument(en):* (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ..................................................

Datum:* ..................................................

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.